αναζήτηση

Πολιτική Απορρήτου

Όροι Χρήσης

Η χρήση από τον επισκέπτη / χρήστη, ο οποίος εφεξής καλείται χρήστης, των περιεχομένων του διαδικτυακού τόπου www.mantzouranisgiannis.gr,  του οποίου ιδιοκτήτης, δημιουργός και δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων είναι ο Γιάννης Κ. Μαντζουράνης, ο οποίος εφεξής ονομάζεται και «Γ.Κ.Μ.»,  προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους ακόλουθους όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων, που περιλαμβάνονται στον ενλόγω διαδικτυακό τόπο.

Συνεπώς, ο χρήστης οφείλει να διαβάσει αυτούς τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση και, εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην προχωρήσει στη χρήση του περιεχομένου. Ο χρήστης πρέπει να ελέγχει το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου για ενδεχόμενες αλλαγές. Η συνέχιση της χρήσης ακόμη και μετά τις τυχόν αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των ενλόγω όρων από το χρήστη.

Πνευματικά Δικαιώματα

Το σύνολο του περιεχομένου αυτού του διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς) κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων και βίντεο, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του Γιάννη Κ. Μαντζουράνη και προστατεύεται από τις ελληνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις για την Πνευματική Ιδιοκτησία.

Λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα, που περιέχονται στο διαδικτυακό τόπο, ανήκουν στο Γ.Κ.Μ. ή/και στα πρόσωπα, που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στο διαδικτυακό τόπο, ενώ ταυτοχρόνως προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία για την βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία.

Έργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, που συγκαταλέγονται στον διαδικτυακό τόπο, έχουν τεθεί καλοπίστως και για λόγους ενημέρωσης και είναι ευνόητο ότι θα αφαιρεθούν, εφόσον ζητηθεί από τους δικαιούχους.

Άδεια Χρήσης

Ο Γ.Κ.Μ. ενθαρρύνει την ιδιωτική χρήση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου για προσωπική ενημέρωση, καθώς και τη χρήση για ερευνητικούς και πολιτικούς σκοπούς. Η χρήση στο πλαίσιο μιας επιχείρησης ή μιας υπηρεσίας ή ενός οργανισμού δεν αποτελεί ιδιωτική χρήση για  ενημερωτικούς,  ερευνητικούς και πολιτικούς σκοπούς και επιτρέπεται μόνον η αναπαραγωγή ή η αποθήκευση μεμονωμένων σελίδων ή δεδομένων, με απαραίτητη προϋπόθεση τη μνεία της προέλευσης τους από τον διαδικτυακό τόπο και την αναφορά των ονομάτων των δημιουργών, εφόσον αυτά εμφανίζονται στον διαδικτυακό τόπο, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται με κανέναν τρόπο τα σχετικά δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ωστόσο, οι χρήστες θα πρέπει να είναι ενήμεροι ότι ορισμένα αρχεία ή δεδομένα ενδέχεται να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων, όπως λ.χ. συνεργατών  φυσικών ή νομικών προσώπων, που ενδέχεται να αναγράφονται στην σχετική ένδειξη του δικτυακού τόπου, και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την άδεια αυτών των τρίτων μερών.

Απαγορεύεται αυστηρώς η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η μετάδοση ή η διανομή: α) οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου για εμπορικούς σκοπούς ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση που δεν εμπίπτει στην ανωτέρω παράγραφο και β) κατατεθειμένων σημάτων, καθώς και σημάτων συνεργαζόμενων φορέων, που εμφανίζονται στον διαδικτυακό τόπο.

Δηλώσεις Αποποίησης και Περιορισμοί ευθύνης 

Ο Γ.Κ.Μ. μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες, που εμφανίζονται σε αυτόν, να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, ορθότητα, πληρότητα και σαφήνεια, καθώς και να διαθέτουν επικαιρότητα και διαθεσιμότητα.

Επ’ ουδενί λόγω, όμως, ο Γ.Κ.Μ. δεν εγγυάται και κατά συνέπεια δεν ευθύνεται, ούτε από αμέλεια, για οποιαδήποτε υλική ζημία ή ηθική βλάβη τυχόν προκληθεί στον  χρήστη, από την χρήση του διαδικτυακού τόπου. Επίσης ουδεμία ευθύνη φέρει για αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν θετικής ή αποθετικής ζημίας και χρηματική ικανοποίηση χρηστών του διαδικτυακού τόπου ή τρίτων, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, τη χρήση του διαδικτυακού τόπου, τυχόν αδυναμία παροχής πληροφοριών, που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε πληροφορίες, που διατίθενται μέσω αυτού. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου, σε ουδεμία περίπτωση, όμως, ο Γ.Κ.Μ. δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες του διαδικτυακού τόπου ή των εξυπηρετητών (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς οποιοδήποτε σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία, είτε πρόκειται για τον δικτυακό τόπο του Γ.Κ.Μ., είτε για κάποιο άλλο δικτυακό τόπο ή εξυπηρετητή (server) μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενο του.

Αποκλεισμός Προτροπών – Συμβουλών

Ουδέν μέρος του παρεχόμενου στους χρήστες περιεχομένου του δικτυακού τόπου δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί εν ουδεμία περιπτώσει, αμέσως ή εμμέσως, παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών, όπως ύστερα από προσωπική αξιολόγηση ενεργήσουν με βάση τη βούληση αυτών, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης του Γ.Κ.Μ.

Σύνδεσμοι προς δικτυακούς τόπους (links)

Ο Γ.Κ.Μ. δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων στις οποίες τυχόν παραπέμπει μέσω «συνδέσμων» (hyperlinks), που εφεξής για λόγους συντομίας καλούνται «σύνδεσμοι». Οι σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικώς για τη διευκόλυνση των χρηστών του δικτυακού τόπου, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους αυτών των δικτυακών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, ενώ ο Γ.Κ.Μ. ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο τους καθώς και για οιαδήποτε υλική ζημία ή ηθική βλάβη προκύψει από τη χρήση τους, καθόσον ο χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτές με ευθύνη αυτού.

Υποβαλλόμενο από τους Χρήστες Περιεχόμενο

Ο Γ.Κ.Μ. μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου παρέχει στους χρήστες την επιλογή να δημοσιεύουν δικό τους περιεχόμενο κατά την υποβολή αιτήσεων, όπου προβλέπεται, είτε κατά την επικοινωνία παντός είδους.  Ωστόσο ο Γ.Κ.Μ. διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου αυτού του περιεχομένου αλλά και την δυνατότητα μη δημοσίευσης υλικού, το οποίο είναι παράνομο, απειλητικό, δυσφημιστικό, προσβλητικό, άσεμνο, σκανδαλώδες, εκβιαστικό, ή οποιοδήποτε άλλο θα μπορούσε να θεωρηθεί παράνομο και να δημιουργήσει νομική ευθύνη, είτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο δεν συνάδει με το επίπεδο και το ύφος αυτού του διαδικτυακού τόπου. Σε περίπτωση που όμοιο ή παρόμοιο περιεχόμενο όπως το παραπάνω υποπέσει στην αντίληψη του Γ.Κ.Μ., τότε δικαιούται να αφαιρέσει / να μην δημοσιεύσει αυτό χωρίς ειδοποίηση ή οποιαδήποτε άλλη διατύπωση.

Οι χρήστες αναγνωρίζουν το δικαίωμα του Γ.Κ.Μ. να ελέγχει και να εγκρίνει το υλικό που υποβάλλουν πριν τη δημοσίευσή του στο διαδικτυακό τόπο. Ο Γ.Κ.Μ. έχει το δικαίωμα – αλλά όχι την υποχρέωση – να ελέγχει, εγκρίνει, απορρίπτει ή διαγράφει περιεχόμενο, που υποβάλλουν οι χρήστες στο δικτυακό τόπο, ενώ παραλλήλως οι ενλόγω αποφάσεις σε ουδεμία διαδικασία επανελέγχου υπόκεινται.

Επίσης ο Γ.Κ.Μ. διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει ή να αρνείται τη δημοσίευση περιεχομένου που παραβιάζει δικαιώματα χρήσης, εμπορικά σήματα, εμπορικά συμβόλαια ή οποιοδήποτε άλλο πνευματικό δικαίωμα φυσικών ή νομικών προσώπων καθώς επίσης και υλικό που παραβιάζει προσωπικά δεδομένα.

Κάθε χρήστης, που δημοσιεύει περιεχόμενο, δηλώνει και αποδέχεται ανεπιφυλάκτως ότι:

  • Δικαιούται να υποβάλει και δημοσιεύσει στο διαδικτυακό τόπο περιεχόμενο, που δεν περιλαμβάνει ή δεν παραβιάζει κατατεθειμένα εμπορικά σήματα, λογότυπα ή υλικό προστατευμένο από πνευματικά δικαιώματα οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.
  • Απαλλάσσει το διαδικτυακό τόπο και τον Γ.Κ.Μ. από οποιοδήποτε κόστος δικαιώματος εκμετάλλευσης, αμοιβής και οποιαδήποτε άλλο χρέος προς οποιονδήποτε εξαιτίας της δημοσίευσης του περιεχομένου, που έχει υποβάλει, στον δικτυακό τόπο.
  • Κάθε πρόσωπο, που «φωτογραφίζεται» στο περιεχόμενο, έχει συναινέσει στην απεικόνισή του.
  • Έχει όλες τις αναγκαίες άδειες για τη χρήση κάθε δικαιώματος, που περιλαμβάνεται στο υποβαλλόμενο περιεχόμενο.

Οι χρήστες είναι αποκλειστικώς υπεύθυνοι για το περιεχόμενο, που υποβάλουν ή διανέμουν μέσω του δικτυακού τόπου καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Σε ουδεμία περίπτωση ο Γ.Κ.Μ. δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για ζημίες ή απώλειες οποιουδήποτε είδους, όπως π.χ. άμεση, έμμεση, τυχαία, παρεπόμενη, αστική ή ποινική, που προκύπτουν από ενέργειες των χρηστών του δικτυακού τόπου. Εάν κάποιος χρήστης επιθυμεί να αποσύρει περιεχόμενο, που έχει υποβάλει, οφείλει να ενημερώσει τον Γ.Κ.Μ. μέσω του email επικοινωνίας, που υπάρχει στο δικτυακό τόπο.

Δικαιώματα Χρήσης του Περιεχομένου

Το περιεχόμενο, που υποβάλλουν και δημοσιεύουν οι χρήστες, παραμένει ιδιοκτησία τους και παραλλήλως παραχωρούν στον Γ.Κ.Μ. το δικαίωμα της χωρίς περιορισμούς και χωρίς αντίτιμο άδειας για χρήση, διανομή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή, δημόσια προβολή και εκμετάλλευση του περιεχομένου οποτεδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο ηλεκτρονικό ή έντυπο, που δεν παραβιάζει το σχετικό ηθικό δικαίωμα αυτών.

Μεταβατικές Διατάξεις

Ο Γ.Κ.Μ. διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του περιεχομένου ή των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.