αναζήτηση

Πολιτική Cookies

Χρήση cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες, τα οποία αποστέλλονται από τον διαδικτυακό τόπο και αποθηκεύονται στην ηλεκτρονική συσκευή κάθε χρήστη. Αυτά τα στοιχεία ενδέχεται να περιλαμβάνουν τον τύπο του προγράμματος περιήγησης (web browser), που χρησιμοποιεί ο κάθε χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό σύστημα αυτού, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και άλλες τεχνικές πληροφορίες.

Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στον ηλεκτρονική συσκευή, ήτοι υπολογιστή, κινητό, tablet κλπ.  του χρήστη, ούτε στα αρχεία, που έχουν αποθηκευθεί σ’ αυτήν, και δεν έχουν πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο ή αρχείο της ηλεκτρονικής συσκευής του χρήστη του διαδικτυακού τόπου www.mantzouranisgiannis.gr   Με τα cookies δεν μπορεί να αποκαλυφθεί η ταυτότητά του χρήστη, αλλά ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση της ηλεκτρονικής συσκευής του.

Ο ανωτέρω διαδικτυακός τόπος αξιοποιεί τα cookies για τους ακόλουθους λόγους:
(α) Google Analytics

Διεξαγωγή ερευνών για στατιστικούς λόγους ή/και για τη βελτίωση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου ή/και για να εκτιμάται η αποτελεσματικότητά του.

(β) Κοινωνική δικτύωση

Cookies, τα οποία τοποθετούνται από τους παρόχους ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να μπορεί ο επισκέπτης να μοιράζεται ευχερώς το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου με αυτά τα μέσα.

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης αποδέχονται την αποστολή cookies από προεπιλογή, αλλά ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησης (browser) ώστε να αρνείται την παραλαβή τους ή να αποδέχεται επιλεκτικώς ορισμένα cookies. Αν απενεργοποιηθεί η λήψη cookies, ορισμένες δυνατότητες, που παρέχονται μέσω του διαδικτυακού τόπου, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, ενώ ορισμένες σελίδες μπορεί να μην εμφανίζονται ορθως.

Ο χρήστης μπορεί να ανατρέξει στον διαδικτυακό τόπο www.allaboutcookies.org, ο οποίος περιέχει οδηγίες σχετικώς με τη διαχείριση των cookies, με χρήση διαφορετικών ειδών προγραμμάτων περιήγησης (web browser).

Ενημερωτικό Έγγραφο για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

Με το παρόν ενημερώνεται ο χρήστης σε σχέση με τις προϋποθέσεις συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του, που πραγματοποιείται από τον Γ.Κ.Μ. ως ιδιοκτήτη, δημιουργό και δικαιούχο όλων των δικαιωμάτων του διαδικτυακού τόπου www.mantzouranisgiannis.gr και υπεύθυνο επεξεργασίας των εν λόγω προσωπικών δεδομένων.

Ο Γ.Κ.Μ., ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συμφώνως με τον Γενικό Κανονισμό  2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Δεδομένων (General  Data Protection Regulation), που εφεξής καλείται  «ΓΚΠΔ» ή «GDPR» και ετέθη σε ισχύ την 25η Μαΐου 2018, τηρεί αρχείο προσωπικών δεδομένων, σε πλήρη συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για τους σκοπούς της υποστήριξης της επικοινωνίας μεταξύ του Γ.Κ.Μ. και των επισκεπτών της ιστοσελίδας του, της ανταπόκρισης σε κάθε είδους αίτημα αυτών, της ενημέρωσης και πληροφόρησης αυτών για τα άρθρα, τις δράσεις, τις εκδηλώσεις, τις συνεντεύξεις, κλπ. του Γ.Κ.Μ.

Συμφώνως με τον ΓΚΠΔ (άρθρο 4), ως Δεδομένο Προσωπικού Χαρακτήρα νοείται «κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο άλλως και «Υποκείμενο των δεδομένων». Ο Γ.Κ.Μ. συλλέγει κατά περίπτωση τα ακόλουθα δεδομένα: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση αλληλογραφίας, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail), τηλέφωνο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.

Η επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (άρθρο 6 παρ.1 ΓΚΠΔ) επιτρέπεται, εάν στηρίζεται τουλάχιστον σε ένα από τα ακόλουθα: α) στη συγκατάθεσή σας, β) στην εκτέλεση σύμβασης, στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτησή σας πριν τη σύναψη σύμβασης, γ) στη συμμόρφωση του Γ.Κ.Μ. ως Υπευθύνου Επεξεργασίας σε υποχρέωση από το νόμο, δ) στη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος σας ή άλλου φυσικού προσώπου, ε) σε λόγους δημοσίου συμφέροντος ή στ) στην ανάγκη εκπλήρωσης εννόμου συμφέροντος του Υπεύθυνου Επεξεργασίας ή τρίτου.

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, που εισάγονται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας του Γ.Κ.Μ., υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο συμβατό με τους προαναφερθέντες σκοπούς και δεν αποκαλύπτονται σε οποιονδήποτε τρίτο, παρά μόνον εάν αυτό είτε επιβάλλεται από το νόμο ή δικαστική απόφαση είτε ζητηθεί από οποιαδήποτε κρατική η κανονιστική αρχή, καθώς και όταν υπάρχει ρητή ειδική συγκατάθεση του Υποκειμένου Προσωπικών Δεδομένων για την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των προσωπικών στοιχείων αυτού σε τρίτους.

Με την δήλωση συγκατάθεσης κάθε Υποκείμενο Προσωπικών Δεδομένων παρέχει την συναίνεση του για την συλλογή, τήρηση και την εν γένει επεξεργασία των παρεχόμενων προσωπικών δεδομένων του από το Γ.Κ.Μ., αφού προηγουμένως ενημερώθηκε για τον σκοπό της συλλογής και επεξεργασίας και για την προστασία αυτών.

Η συγκατάθεση δύναται να αρθεί οποτεδήποτε με σχετική δήλωσή και χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ενημέρωση του Γ.Κ.Μ.

Επίσης κάθε Υποκείμενο Προσωπικών Δεδομένων διατηρεί όλα τα προβλεπόμενα από ΓΚΠΔ δικαιώματα, ήτοι α) το δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης για τα τηρούμενα προσωπικά δεδομένα του, β) το δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων του ώστε να είναι ακριβή, γ) το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών δεδομένων του, αν η επεξεργασία και διατήρησή τους δεν είναι πλέον επιθυμητή ή απαραίτητη, δ) δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων, ε) δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων του και διαβίβαση αυτών σε άλλο Υπεύθυνο Επεξεργασίας μέσω της προηγούμενης χορήγησής τους από τον Γ.Κ.Μ. σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και στ) δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων και στη λήψη αποφάσεων που λαμβάνονται αποκλειστικώς βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε υπό την ιδιότητά του ως Υποκείμενο Προσωπικών Δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει τα ως άνω δικαιώματα, πρέπει να αποστείλει σχετικό email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση:

Γιάννης Κ. Μαντζουράνης

Μαυρομματαίων 29

104 34, Αθήνα 

Σύνδεσμοί (Links) προς άλλα sites

Ο διαδικτυακός τόπος www.mantzouranisgiannis.gr περιλαμβάνει links («συνδέσμους») προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites), οι οποίοι δεν ελέγχονται από τον ίδιο, αλλά από τους ιδιοκτήτες τους, ήτοι από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Σε ουδεμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο Γ.Κ.Μ. για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των χρηστών, που ακολουθούν αυτούς τους συνδέσμους.

Περιορισμός ευθύνης

Στο βαθμό, που επιτρέπεται από τον νόμο και δεδομένης της φύσης και της έκτασης του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, ο Γ.Κ.Μ. δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής υλική ζημία ή ηθική βλάβη τυχόν υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του www.mantzouranisgiannis.gr, στις οποίες προβαίνει με πρωτοβουλία του και με τη γνώση των σχετικών όρων.

Η χρήση των υπηρεσιών του www.mantzouranisgiannis.gr συνεπάγεται και από αυτήν τεκμαίρεται η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των προαναφερομένων όρων.